انجمن بین المللی ترنم صلح

(NGO) Thrill of Peace International Association

انجمن بین المللی ترنم صلح

(NGO) Thrill of Peace International Association

انجمن بین المللی ترنم صلح

This NGO works to introduce Islam to the world to create a common understanding with other religions with the aim of spreading peace and friendship around the world
دغدغه اصلی انجمن بین المللی ترنم صلح که به همت جمعی از بدنه دانشگاهی و حوزوی به طور آتش به اختیار اداره میشود؛ تبلیغ اسلام ناب محمدی در عرصه بین الملل میباشد.

۲ مطلب در تیر ۱۳۹۹ ثبت شده است

عنوان: Asian Islam in the 21st Century
نویسندگان: John L Esposito, John Voll, Osman Bakar  
انتشارات و سال نشر: Oxford. 2008

 Islamic Theology Online Course in English Based on the book of “Islamic Belief System” for English-speaking Muslims.